Sơ đồ mô tả phần mềm | AMnote

Sơ đồ mô tả phần mềm

Sơ đồ cấu hình dịch vụ

Quản lý thuế

Quản lý nhật ký và sổ cái

Quản lý hóa đơn

Quản lý tài sản cố định

Quản lý hàng tồn kho

Thanh toán trực tuyến qua Shinhan Bank

Quản lý ngoại tệ

Quản lý báo cáo tài chính

1

Sử dụng chương trình dễ dàng và thuận lợi

2

Chương trình thông minh An toàn và hiểu quả

3

Chương trình tốt nhất thích hợp môi trường tất cả công ty

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Việt, Hàn, Anh

Giá rẻ, phí rẻ

ASP giá rẻ và thời hạn

Thời gian thực

Đồng bộ chia sẻ nhóm dữ liệu

Ổn định dữ liệu

Thiết bị an ninh gấp 3 lần

Mô Tả Phần Mềm

Quản lý dữ liệu cơ bản

 • Quản lý công ty
 • Quản lý người dùng
 • Đối tượng tập hợp chi phí
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý ngân hàng
 • Đăng ký mã quản lý
 • Quản lý tài khoản
 • Số đầu kỳ được chuyển sang
 • Kết chuyển tài khoản trước khi khóa sổ
 • Quản lý kho bãi
 • Quản lý thể loại kho
 • Khai báo hàng tồn kho
 • Quản lý mã hàng hóa
 • Quản lý mã đơn vị tính
 • Quản lý mã tiêu chuẩn

Quản lý nhật ký và sổ cái

 • Chứng từ
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ tiền gửi ngân hàng
 • Bảng cân đối tài khoản
 • Sổ nhật ký chung
 • Báo cáo của mã số quản lý
 • Sổ cái tài khoản
 • Sổ chi tiết tài khoản
 • Sổ tổng hợp công nợ
 • Sổ chi tiết công nợ
 • Bảng cân đối kế toán theo ngày, theo tháng
 • Báo cáo lãi lỗ chi tiết theo đối tượng
 • Báo cáo lãi lỗ tổng hợp
 • Sổ nhật ký bán hàng
 • Sổ nhật ký mua hàng

Quản lý hàng tồn kho

 • Chỉ tiêu đầu kỳ
 • Chi phí sản xuất
 • Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (Product)
 • Thẻ kho
 • Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (Department)
 • Điều chỉnh hàng tồn kho
 • Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (Account)
 • Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (Store)
 • Số lượng tồn kho
 • Bảng tổng hợp chứng từ gốc của hàng tồn kho
 • Bảng kê chi phí sản xuất
 • Tính giá xuất kho
 • Tính giá thành sản phẩm (đơn giản)
 • Phiếu chuyển kho

Quản lý thuế VAT

 • Tờ khai thuế VAT
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ
 • Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng
 • Phát hành hóa đơn
 • Hóa đơn mất/hủy
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Báo cáo tài chính

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lỗ lãi
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo kỳ
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bảng kê chi phí sản xuất -theo mã số tài khoản kế toán
 • Bảng kê chi phí sản xuất -theo mã số quản lý
 • In báo cáo tài chính

Hóa đơn

 • Phát hành hóa đơn
 • Quản lý hóa đơn
 • Hóa đơn mất
 • Danh sách hóa đơn
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Quản lý ngoại tệ

 • Chỉ tiêu đầu kỳ
 • Sổ chi tiết ngoại tệ
 • Chênh lệch tỷ giá
 • Tính tỷ giá ngoại tệ

Quản lý tài sản cố định

 • Đăng ký tài sản cố định
 • Số tài sản cố định
 • Bảng tính khấu hao

Ngân hàng trực tuyến

 • Lịch sử chuyển tiền
 • Lịch sử giao dịch