Chức năng chính | AMnote

Chức năng chính

items-1
 • Phiếu (phiếu thu, phiếu chi, phiếu khác…)
 • Sổ quỹ tiền mặt (hàng ngày, hàng tháng, định kỳ)
 • Tiền gửi ngân hàng (hàng ngày, hàng tháng, định kỳ)
 • Bảng cân đối tài khoản (hàng ngày, hàng tháng, định kỳ)
 • Sổ nhật ký chung
 • Báo cáo chi tiết
  • Sổ cái tài khoản
  • Báo cáo của mã số quản lý
  • Sổ chi tiết theo khách hàng
  • Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ
  • Thẻ kho
 • Biểu đồ hàng ngày, hàng tháng
 • Báo cáo tài chính
  • Báo cáo lỗ lãi (hàng ngày, hàng tháng, định kỳ)
  • Báo cáo cân đối kế toán (hàng ngày, hàng tháng, định kỳ)
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hàng ngày, hàng tháng, định kỳ)
 • Tờ khai thuế VAT, báo cáo thuế VAT
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hóa đơn điện tử